TEKLİF AL EN
OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22 Ekim 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile OSB Üst Kuruluşunun kuruluş faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ‘Organize Sanayi Bölgeleri, Uygulama Yönetmeliği’ 2 Şubat 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sanayi parsellerinde emsal değerinin hesaplanmasında değişiklik yapılmasını kapsayan ‘Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ 22.10.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelik ile OSB Uygulama Yönetmeliğinde bazı farklılıklara gidildi.

OSB genel kurullarına Sanayi ve Teknoloji bakanlığı il müdürlüklerinde görevli personeller de katılabilecek.

Olağan ve olağanüstü genel kurulda genel müdürlük tarafından görevlendirilen en az bir bakanlık temsilcisi bulunması fıkrasında yer alan genel müdürlük ibaresi yürürlükten kaldırılarak OSB genel kurullarına katılacak temsilcilerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinde görevli personel arasından da belirlenebilmesine imkan sağlanmıştır.

Sanayi parselleri emsal değerinin hesaplanmasında değişikliğe gidilerek emsal tanımı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yer aldığı biçimiyle değiştirildi. 


Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan emsale ilişkin düzenlemeler güncellendi. Güncelleme ile birlikte yönetmelikte yer alan emsal tanımı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde yer aldığı şekilde değiştirilerek sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamının hesaplanacağı, bodrum katlar, asma kat, taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar, yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 metrekaresi, bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar, mescitlerin 300 m²’si, galeri ve atrium boşlukları ile 6 m²’yi geçmeyen bekçi kulübelerinin emsal hesabına dahil edilmeyeceği ve emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer bodrum katlarının ve asma katın toplamının parselin toplam emsale esas alanının %30’unu aşamayacağı belirtilmiştir. Sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

Değer artış payına ilişkin hükümler organize sanayi bölgelerinde uygulanmayacak.

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından hazırlanan, “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” 15 Eylül 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İlgili yönetmelikte yer alan imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının kamuya kazandırılmasını amaçlayan değer artış payına ilişkin hükümlerin OSB’lerde uygulanmayacağı belirtildi. 

İlgili yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201022-17.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

16.12.2020

Değer Artış Payı Yönetmeliği Yayımlandı!
İmar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının kamuya kazandırılmasını amaçlayan “değer artış payı” hakkındaki yönetmelik 15 Eylül 2020 tarihinde yayımlandı.

3194 sayılı İmar Kanuna Ek 8. Madde 20.02.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 12. Maddesi ile eklenmiş ve bu madde ile parsel bazında nüfus, yapı yoğunluğu ve kat adedi artırımı yapılamayacağı, sadece fonksiyon değişikliği yapılabileceği, taşınmaz maliklerinin tamamının talebi ile ada bazında yapılacak imar planı değişikliği ile değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamının değer artış payı olarak alınacağı belirtilmişti. 15 Eylül 2020 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” ile de söz konusu düzenlemenin uygulama ve esasları belirlendi. 

En az bin metrekare ve üzeri yüzölçümüne sahip olan imar adalarında plan değişikliği yapılabilecek.

Yönetmelik ile plan bütünlüğünü ve sürekliliğini bozan, sosyal ve teknik altyapı dengesini sağlayamayan, yerleşmelerin özelliklerine uygun olmayan parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu ve kat adedini arttıran plan değişikliklerinin yapılamayacağı 1000 metrekare ve üzeri imar adalarında, tüm maliklerin talebi üzerine ada bazında imar planı değişikliği, parsel bazında ise fonksiyon değişikliği yapılabileceği ve bu durumun da değer artışına tabi olacağı belirtildi.

Değer artış payı, belirlendiği yılı izleyen yıldan itibaren her takvim yılı başında geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanacak.

Yönetmelikte değer artış payı, uygulama imar planı olan yerlerde, taşınmazın meri plan koşullarındaki değer tespiti ile plan değişikliği sonrası değer tespiti arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Kıymet takdir komisyonu tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre yetkili, en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından belirlenen değer artış payı değerlerin aritmetik ortalama değerinden az olmamak üzere belirlenecek. Değer artış payının, belirlendiği yılı izleyen yıldan itibaren her takvim yılı için yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtildi.

Tapu müdürlüğüne şerh verilecek ve taşınmazın ilk satışında veya yapı ruhsat aşamasında değer artış payı yatırıldıktan sonra kaldırılacak.

İlgili idarece onaylanan imar planı değişikliği alan sınırları içerisinde kalan parseller, planlar askıya çıkarılmadan önce, plan değişikliği ilgili idare tarafından tapu müdürlüklerine bildirilip taşınmazın değer artışına tabi olduğu ve satışta değer artış payının ödeme durumunun sorgulanması gerektiğine ilişkin şerh konulmaktadır. Söz konusu şerh, taşınmazın ilk satışında veya yapı ruhsat aşamasında değer artış payı yatırıldıktan sonra kaldırılacaktır. Değer artış payı ödenmeyen, imar planı değişikliği yapılan taşınmaz için hiçbir koşulda satış izni verilmez, yapı ruhsatı düzenlenemez.


İlgili yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200915-4.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Değer artış payı rapor talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

14.10.2020