TEKLİF AL EN

16.1.2024

UFRS Nedir? – Genel Tanımlarıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

UFRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın kısaltmasıdır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geliştirilen bu standartlar, dünya genelinde şirketlerin finansal raporlama süreçlerini düzenlemek için oluşturulmuştur. UFRS, şirketlerin mali tablolarını daha şeffaf ve karşılaştırılabilir hale getirerek küresel finansal karşılaştırılabilirliği artırmayı hedefler.

UFRS ile TFRS Aynı Mı?

Evet, TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) aslında UFRS'nin Türkiye'deki uygulama biçimidir, bir diğer deyişle TFRS, UFRS’nin Türkçe çevirisidir. Türkiye, 2005 yılında UFRS'yi benimseyerek Türkiye'nin finansal raporlama standardını UFRS'ye uygun hale getirmiştir. TFRS, UFRS'nin esaslarını alarak, Türkiye'nin yasal ve ekonomik koşullarına uygun hale getirilmiş bir yerel uygulamadır.

UFRS ve TFRS Nedir?

UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları): Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından belirlenen, dünya genelinde şirketlerin mali tablo düzenlemelerini standardize eden bir dizi standarttır. Küresel finansal piyasalarda şeffaflığı ve karşılaştırılabilirliği artırmayı amaçlar. Güveni ve şeffaflığı teşvik eder.

TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları): Türkiye'de kullanılan finansal raporlama standartlarıdır. TFRS, UFRS temel alınarak oluşturulmuş ve Türkiye'nin yasal düzenlemelerine uygun hale getirilmiştir.

UFRS Neden Gerekli?

UFRS veya TFRS'ye uyum, şirketlerin finansal raporlarını düzenlemeleri için gereklidir. Değerleme raporları, varlık ve yükümlülüklerin adil değerinin belirlenmesi açısından bu standartlara uyumu destekler.

Değerleme raporları, şirketin finansal durumu hakkında şeffaf ve güvenilir bilgiler sağlar. Yatırımcılar, ortaklar ve diğer paydaşlar için şirketin değerinin objektif bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Şirketin mali planlamasında ve stratejik kararlarında temel bir rehber olarak kullanılabilir. Varlıkların ve yükümlülüklerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi, şirketin gelecekteki faaliyetleri için daha doğru mali planlamaya olanak tanır.

Şirket varlıklarının düzenli olarak değerlenmesi, varlık yönetimi süreçlerini geliştirebilir. Performans değerlendirmeleri için doğru temel veriler sağlar.

Şirketin mali durumuyla ilgili bağımsız bir denetim sürecine tabi tutulabilir. Denetçilere ve yöneticilere potansiyel riskler ve uyarılar hakkında bilgi sağlar.

Hukuki gereksinimlere ve vergi düzenlemelerine uyumu sağlar. Vergi beyannameleri ve diğer yasal yükümlülükler için doğru değerleme bilgilerini içerir.

Uluslararası finansal Raporlama Standartlarına neden ihtiyaç duyulmuştur?

Global ticaretin, yatırımların ve işlem hacminin artması, şirketlerin faaliyet gösterdiği coğrafyaların sınırlarını aşmasına neden olmuştur. Bu durum, finansal raporlamanın da daha geniş ve genel geçer bir çerçeveye oturtulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Farklı ülkelerde farklı muhasebe standartlarının kullanılması, şirketlerin finansal performanslarını karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır. Uluslararası bir standart seti, şirketlerin ve yatırımcıların finansal tabloları daha rahat bir şekilde karşılaştırabilmesini sağlar.

Uluslararası standartlara uyum, yatırımcılar arasında güven oluşturur. Ortak bir dil ve standartlar seti, yatırımcıların şirketleri daha doğru bir şekilde değerlendirmelerini sağlar.

Küresel finansal krizler, finansal istikrarın önemini vurgulamıştır. Ortak bir finansal raporlama standart seti, finansal piyasaların daha şeffaf ve sağlam bir temele dayanmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, küresel ekonomideki entegrasyonu, şirketlerin karşılaştırılabilirliğini ve finansal piyasaların istikrarını artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu standartlar, şeffaflığı destekleyerek, yatırımcıların, işletmelerin ve diğer paydaşların daha doğru finansal kararlar almalarını sağlamaktadır.

UFRS ve Değerleme İlişkisi

UFRS 13’e göre, gerçeğe uygun değer (Fair Value), piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlanmıştır.

Uluslararası Değerleme Standartları’na (UDS) göre ise Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır.

Bu karşılaştırmada, tüm varlıkların UFRS 13’e göre gerçeğe uygun değeri ve UDS’ye göre Pazar değeri kavramları birbirlerini karşılayabilmektedir.

Finansal raporlama işlemlerinde kullanılacak maddi duran varlıkların güncel ya da geriye dönük gerçeğe uygun değerlerinin tespiti için ise uluslararası değerleme standartlarına uygun şekilde hazırlanmış olan değerleme raporlarından faydalanılır.


UFRS/TFRS Amaçlı Değerleme Raporu hakkında bilgi ve hizmet almak için bize ulaşabilirsiniz.