TEKLİF AL EN
Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Kararname
24 Şubat 2023 tarihinde Resmi Gazete'de "Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yayımlandı. 

Kararnameyi sizler için aşağıdaki gibi özetledik:

- Afet Bölgesi olarak kabul edilen yerlerde geçici veya kesin iskân alanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilir.

- Bu belirlemede gereklilik halinde Mera ve Orman alanları da kullanılabilir. Vasıf değişikliği yapılan yerler Hazine adına tescil olunur.

- Afet bölgesinde dava süreci devam edenlerle kesinleşen ancak henüz tapuya tescil edilmemiş yerler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı talebine istinaden kurum görüşü alınmaksızın hazine adına tescil edilir.

- Köy ve kentlerde belirlenen kesin iskân alanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenilmeksizin jeolojik etüt raporu ve zemin etüdü doğrultusunda Bakanlıkça onaylanan vaziyet planı ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılır. Bu alanlarda, İmar Kanunu kapsamındaki askı, ilan ve itiraz süreçleri uygulanmaz.

- Bu alanlarda taşınmaz mülkiyeti veya imar hakları kısmen veya tamamen başka bir alana aktarılabilir. Bu işlemler nedeniyle herhangi bir ad altında ücret alınmaz.

- Geçici veya kesin iskan alanlarında İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri, orman parkları, taşınmazlara ilişkin kiralama sözleşmeleri, Mera Kanunu kapsamında henüz Hazine adına tescil edilmeyen alanların tahsis amacı değişiklikleri ve Turizm Teşvik Kanunu kapsamında verilen tahsis alanları ilgisine göre resen iptal edilmiş veya feshedilmiş sayılır.

- Maden Kanunu kapsamında düzenlenen ihalelere ilişkin ruhsatlar hariç belirlenen geçici veya kesin iskân alanlarına denk gelen maden ruhsat sahalarının girişimli kısmı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kararıyla kısaltılır. İskân alanlarını ruhsatın tamamını kapsaması halinde maden ruhsatı resen iptal edilmiş sayılır.

- Geçici veya kesin iskân alanlarında kamu kurum ve kuruluş veya özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı acele kamulaştırma kararı alınabilir. Kamulaştırma işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür.

- Hazine adına tescil edilen taşınmazlar için kıymet takdiri, tescil tarihinden en geç bir ay içinde lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından yapılır.  Belirlenen değer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ Başkanlığı tarafından asliye mahkemesine sunularak maliklere ödenmek üzere bankaya yatırılır. Yatırılan bedel üçer aylık vadeli hesaba dönüştürülerek nemalandırılır ve hak sahibine varsa nemalarıyla birlikte ödenir.

- Taşınmaz tescilinden önceki tapu kaydında yer alan tüm yasaklayıcı ve kısıtlayıcı şerhler taşınmazın bedeli üzerinde devam eder. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının veya TOKİ Başkanlığının talebi üzerine hak ve şerhler resen terkin edilir.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı altyapı ve üstyapı dahil her türlü inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye, cins değişikliği yapmaya, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmaya yetkilidir.

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından konut, işyeri ve altyapı tesisleri ile bunlar için gerekli her tür ölçekte harita, etüt, proje, imar planı, parselasyon gibi mühendislik hizmetleri yaptırılabilir ya da hak sahibi olanlara verilmek üzere yapılan konut ve işyerleri ilgili idarelerden satın alınabilir. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ilgili idarelere ve iştiraklerine kaynak aktarımı yapabilir.

- Yerli veya yabancı kişiler, kurum ve kuruluşlar afet bölgesindeki konut ve işyeri ihtiyacını karşılamak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına hibe edilmek üzere uygun koşullarda konut ve işyeri yaptırabilir.

- Bu alanlardaki altyapı (doğalgaz, elektrik, su, atık su ve arıtma tesisleri, iletişim vb.) yatırımları üst yapı imalatları tamamlanıncaya kadar ilgili kurum, kuruluş ve dağıtım şirketleri tarafından öncelikle tamamlanır.

- Afet bölgesinden çıkan yıkıntı atıkları çevrenin korunmasına ilişkin önlemler alınmak kaydıyla valilikçe belirlenen alanlarda toplanır. Atıklar geri dönüşüme tabi tutulmak suretiyle üst yapı yatırımlarında kullanılabilirler.

- Bu iş ve işlemlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kaynağın temini amacıyla ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştirakleri ile döner sermaye işletmeleri arasında Bakanlık onayıyla ilgili idare bütçesine gider kaydedilmek suretiyle kaynak aktarımı yapılabilir.

- Personel görevlendirilmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gerçekleştirilir.

İlgili kararnameye buradan ulaşabilirsiniz.

24.2.2023

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişikliği Karşılaştırma Cetveli

31 Aralık Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete’de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yapılan bu yönetmelik değişikliklerini karşılaştırma cetveli yordamıyla inceledik. Yönetmelik değişiklikleri şu şekilde:

 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 

(Eski)

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 

(Yeni)

 

Madde 5

(8) 22. maddeyle veya ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tüm alanların toplamı; parselin toplam emsale esas alanının %30’unu aşamaz. Ancak; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan, korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveninin asgari ölçülerdeki alanı, konferans, spor, sinema ve tiyatro salonları gibi özellik arz eden umumi yapılarda düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar ile binaların bodrum katlarında yapılan;

               a) Zorunlu otopark alanları,

 

Madde 5

(8) 22. maddeyle veya ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tüm alanların toplamı; parselin toplam emsale esas alanının %30’unu aşamaz. Ancak; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan, korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki yangın merdiveni ve korunumlu koridorun asgari ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik holünün 6 m² si, (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) son katın üzerindeki herhangi bir kullanıma konu edilmeyen ortak alan niteliğinde teras çatılar, yapının ihtiyacı için bahçede yapılan açık otoparklar, konferans, spor, sinema ve tiyatro salonları gibi özellik arz eden umumi yapılarda düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar, (Ek ibare:RG-31/12/2022-32060) taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dâhil 3 katı geçmeyen geleneksel mimari öğeler barındıran binalarda tasarım gereği taşıyıcı yığma taş iç duvarların genişliği 12.50 cm’den, taşıyıcı yığma taş dış duvarların genişliği 25 cm’den fazla olan kısımları, deprem yalıtımı uygulanması amacıyla Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esaslara göre yalıtım birimlerinin yerleştirildiği ara yüzden oluşan, herhangi bir kullanıma konu edilemeyen, iç yüksekliği hiçbir noktada 1.4 metreyi aşmayan, yapının plan veya yönetmelikle belirlenen yüksekliğini geçmemek kaydı ile teşkil edilen deprem yalıtım katı, alışveriş merkezlerinde yapılan atrium boşluklarının her katta asgari ölçülerdeki alanı ile binaların bodrum katlarında yapılan;

a) Zorunlu otopark (Değişik              ibare:RG-31/12/2022          32060) alanlarının 2 katı,

 

Madde 19

(1) Bu Yönetmelikte tanımlanan kullanım alanlarına ilişkin yapılaşma koşulları aşağıdaki gibidir:

(c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

4) 10.000 m2 üzerindeki parklarda, açık alanları dâhil taban alanları, (2) numaralı alt bentte belirtilenler de dâhil toplamda %3’ü geçmemek üzere muvakkat yapı ölçülerini aşmayan mescit ile trafik güvenliği alınarak kamuya ait 112 acil ambulans istasyonu yapılabilir.

 

Madde 19

(1) Bu Yönetmelikte tanımlanan kullanım alanlarına ilişkin yapılaşma koşulları aşağıdaki gibidir:

(c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

4) 10.000 m2 üzerindeki parklarda, açık alanları dâhil taban alanları, (2) numaralı alt bentte belirtilenler de dâhil toplamda %3’ü geçmemek üzere muvakkat yapı ölçülerini aşmayan mescit (Mülga ibare:RG-31/12/2022-32060),

5) (Ek:RG-18/8/2022-31927) 5000 m2 ve üzeri parklarda parkın işlevini bozmayacak şekilde  (Ek ibare:RG-31/12/2022-32060) , açık alanları dâhil taban alanları (2) numaralı alt bentte belirtilenlerle birlikte toplamda %3’ü geçmemek, muvakkat yapı ölçülerini aşmamak ve tek binada olmak kaydıyla trafik güvenliği alınarak kamuya ait 112 acil ambulans istasyonu ile aile sağlığı merkezi, beton veya betonarme temel içermeyen, ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun yürüyüş ve koşu parkuru,

6) (Ek:RG-31/12/2022-32060) 2500 m2 üzeri parklarda parkın işlevini bozmayacak şekilde, açık alanları dâhil taban alanları (2) numaralı alt bentte belirtilenlerle birlikte toplamda % 3’ü geçmemek, muvakkat yapı ölçülerini aşmamak kaydıyla kamuya ait aile sağlığı merkezi,

yapılabilir.

Madde 22

(1)

(m) Taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dâhil 3 katı geçmeyen geleneksel mimari öğeler barındıran binalarda, tasarım gereği taşıyıcı yığma taş iç duvarların genişliği 12.50 cm’den fazla olan kısımları, taşıyıcı yığma taş dış duvarların genişliği 25 cm’den fazla olan kısımları, bu yapıların statik tasarım gereği düşey taşıyıcılar da bulunabilen ve bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmeyen balkonları, bu yapıların geleneksel mimari öğesi olan; bahçe ile irtibatı olup gerektiğinde basamak ile çıkılan, binanın girişi ile beraber ya da çıkma veya balkon altında yer alabilen, düşey taşıyıcılar ile desteklenen üst örtüye sahip olabilen taşlık, dış sofa veya eyvan alanları,

Madde 22

(1)

(m) Taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dâhil 3 katı geçmeyen geleneksel mimari öğeler yapıların statik tasarım gereği düşey taşıyıcılar da bulunabilen ve bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmeyen balkonları, bu yapıların geleneksel mimari öğesi olan; bahçe ile irtibatı olup gerektiğinde basamak ile çıkılan, binanın girişi ile beraber ya da çıkma veya balkon altında yer alabilen, düşey taşıyıcılar ile desteklenen üst örtüye sahip olabilen taşlık, dış sofa veya eyvan alanları,

Madde 23

(2) Tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşmamak kaydıyla, ön bahçe statüsünde olmayan yan ve arka bahçe mesafelerinde su deposu, otopark ve mevzuatı gereğince zorunlu miktardaki sığınaklar yapılabilir. Ayrıca ön bahçelerde de tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında; parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu otoparklar yapılabilir. Ancak sit alanları ve özel çevre koruma alanlarında, koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine uyulur.

(3) Ön bahçe mesafesi 7.00 metreye çıkarılmak kaydıyla, bina cephesinden itibaren 2.00 metre dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark yapılabilir.

(4) Ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine;

a) Kameriye,

b) Pergola,

c) Süs havuzu,

ç) Çocuk bahçeleri,

d) Bina giriş köprüleri,

e) Oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri,

yapılabilir.

(7) Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapılması zorunlu hale gelen mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde; bina içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde, engellilerin de erişiminin sağlanabilmesi için ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin uygun olması halinde 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınarak mekanik kaldırma iletme platformu yapılabilir.

 

Madde 23

(2) Tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşmamak kaydıyla, ön bahçe statüsünde olmayan yan ve arka bahçe mesafelerinde su deposu, otopark ve mevzuatı gereğince zorunlu miktardaki sığınaklar yapılabilir. Ayrıca ön bahçelerde de tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında; parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla (Mülga ibare:RG-31/12/2022-32060) otoparklar yapılabilir. Ancak sit alanları ve özel çevre koruma alanlarında, koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine uyulur.

(3) Yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) Ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine;

a) Kameriye,

b) Pergola,

c) Süs havuzu,

ç) Çocuk bahçeleri,

d) Bina giriş köprüleri,

e) Oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri,

f) (Ek:RG-31/12/2022-32060) Bitişik nizam yapılarda, arka bahçe zemin kotundan en fazla 2 metre yükselmek kaydı ile genişliği 1,5 metreyi geçmeyen, binaya bitişik, zemin veya bodrum katların ortak alanlarından arka bahçeye iniş merdivenleri,

yapılabilir.

(7) Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapılması zorunlu hale gelen mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde; bina içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde, engellilerin de erişiminin sağlanabilmesi için ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin uygun olması halinde 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınarak mekanik kaldırma iletme platformu yapılabilir. (Ek cümle:RG-31/12/2022 32060) Ayrıca 634 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen koşulların sağlanması durumu da idarelerce bu kapsamda değerlendirilir.

 

Madde 54

(12) Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan herhangi birisinin plan ve mevzuat hükümlerine aykırı olması, bunlara aykırı olmayan diğer yapıların tamir, tadil veya ilave inşaat işlemlerini durdurmaz. Bütün yapılar ruhsatlı olmak şartıyla, parseldeki binaların herhangi birinin ruhsat ve eklerine aykırı olması, ruhsat ve eklerine uygun olan ve ortak alanları tamamlanmış olan diğer binaların tamamına veya bir kısmına yapı kullanma izni verilmesi işlemlerini durdurmaz. Ancak, yapı kullanma izni alınan bu yapılara kat mülkiyeti düzenlenemez.

 

Madde 54

(12) Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan herhangi birisinin plan ve mevzuat hükümlerine aykırı olması, bunlara aykırı olmayan diğer yapıların tamir, tadil veya ilave inşaat işlemlerini durdurmaz. (Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) Yapı kayıt belgesi bulunan yapılar dışındaki bütün yapılar ruhsatlı olmak şartıyla, parseldeki binaların herhangi birinin ruhsat ve eklerine aykırı olması, ruhsat ve eklerine uygun olan ve ortak alanları tamamlanmış olan diğer binaların tamamına veya bir kısmına yapı kullanma izni verilmesi işlemlerini durdurmaz. Ancak, yapı kullanma izni alınan bu yapılara kat mülkiyeti düzenlenemez.

 

Madde 57                                            

(7) Mekanik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak, makina mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen sıhhî tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri ve ısı yalıtım raporu ile elektrik mühendisi veya elektrik elektronik mühendisi ve makina mühendisince birlikte hazırlanan asansör uygulama projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

(8) Elektrik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak, elektrik veya elektrik elektronik mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik iç tesisat projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister. Bina içi elektronik haberleşme tesisatı ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hazırlanan mevzuata da ayrıca uyulur.

(11) Mimari proje altı takım halinde, diğer proje, resim, hesap ve raporlar beş takım halinde basılı olarak ve ayrıca elektronik ortamda düzenlenerek ilgili idareye başvurulur.

Madde 57

(7) Mekanik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak, makina mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen sıhhî tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri ve ısı yalıtım raporu ile (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4839; K.:2021/1122 sayılı kararı ile iptal ibareDanıştay İDDK’nın 13/6/2022 tarihli E.:2021/2819, K.:2022/2141 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Yeniden düzenlenen ibare:RG-31/12/2022-32060) elektrik mühendisi veya elektronik mühendisi ya da elektrik-elektronik mühendisi veyahut elektronik ve haberleşme mühendisi ile makine mühendisi veya mekatronik mühendisi tarafından, birlikte hazırlanan asansör uygulama projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

 

a) (Ek cümle:RG-31/12/2022-32060) Birden fazla yapı yapılabilen parsellerde, yapılardan herhangi birine bu bendin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı düzenlenmiş olması halinde belirtilen zorunluluklar aranmaz.

 

(8) (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4839; K.:2021/1122 sayılı kararı ile iptal birinci cümle: Danıştay İDDK’nın 13/6/2022 tarihli E.:2021/2819, K.:2022/2141 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Yeniden düzenlenen cümle:RG-31/12/2022-32060) Elektrik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak; elektrik mühendisi veya elektronik mühendisi ya da elektrik-elektronik mühendisi veyahut elektronik ve haberleşme mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik iç tesisat projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister. Bina içi elektronik haberleşme tesisatı ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hazırlanan mevzuata da ayrıca uyulur.

(11) (Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) Proje, resim, hesap ve raporlar beş takım halinde basılı olarak ve ayrıca elektronik ortamda düzenlenerek ilgili idareye başvurulur.

(28) (Ek:RG-01/3/2019-30701) (Değişik:RG-31/12/2022-32060) 28/9/2022 tarihli ve 31967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelikte tanımlanan nitelikteki binaların tasarımının, Bakanlıktan bu amaçla belge almış meslek mensuplarının gözetim ve kontrolünde yapılmış olması zorunludur.

 

Madde 59

(2) Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az "C" olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur.

Madde 59

(2) Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az "C" olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları (Ek ibare:RG-18/8/2022-31927) ilgili dağıtım şirketinden gerekli izinler alınmak şartıyla katı ve sıvı yakıtlı sistemlerden doğalgaz yakıtlı sistemlere dönüşüm uygulamaları ve bağımsız bölümlere tesis edilecek doğalgaz tesisatı ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur. (Ek cümle:RG-31/12/2022-32060) Yapı kayıt belgesi bulunan binaların ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri de bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

GEÇİCİ MADDE 5

(1) Uygulama İmar Planlarında “Ticaret + Konut” olarak belirlenmiş alanlarda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ofis/büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1/7/2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80’i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilir.

GEÇİCİ MADDE 5

(1) Uygulama İmar Planlarında “Ticaret + Konut” olarak belirlenmiş (Değişik ibare:RG-31/12/2022-32060) alanlar ile “Ticaret” veya “Merkezi İş Alanı” kullanımlı olmakla birlikte plan notlarında konutun veya yüksek nitelikli konutun (rezidans) da yapılabileceğine dair hüküm bulunan alanlarda, 31/10/2022 tarihinden önce ofis/büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1/7/2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80’i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilir.

 

1.1.2023

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte çevresel gürültünün çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, gürültü haritaları ve gürültü eylem planlarının hazırlanması, çevresel gürültünün azaltılması için gürültü kontrol tedbirlerinin uygulanması ve çevresel gürültü yönetimi çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlandı.

Yeni Yönetmelik Kapsamındaki Düzenlemeler

Yeni yönetmelik kapsamında illere özel gürültü yönetimi, açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı, havai fişeğe izin şartı, gürültüye sürekli izleme sistemi, şantiyelere zaman ayarı, tarihi yapılara gürültü kalkanı, 81 şehre gürültü haritası konularında düzenlemeler yapıldı. Buna göre yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri  İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecek. 

Ayrıca açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Havai fişek kullanımı için zaman ve mekân bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirildi. Diğer yandan sürekli izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacak.

Yönetmelikle İlgili Düzenlemelerin Detayları Bakanlık Tarafından Sıralandı

Şehre Özel Gürültü Yönetimi kapsamında; insanların ve çevrenin her durumda korunabilmesi, hem vatandaşın hem de sektörün gözetilebilmesi, özellikle turizm bölgeleri ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkân veren düzenlemeye gidilmiştir.

Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleriyle ilgili yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecektir.

Açık Hava Etkinliklerine Yüksek Ses Ayarı kapsamında,

Gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle; açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır. 

Müzik yayını yapan işyerlerine, hazırlanan akustik raporlar doğrultusunda müzik yayın izni verilecek, akustik raporların aynı takvim yılı içinde 3 ihlali durumunda müzik yayın izni iptal edilecektir.

Havai Fişeğe İzin Şartı kapsamında,

Havai fişek kullanımı için zaman ve mekân bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Gürültüye “Sürekli İzleme Sistemi” kapsamında,

Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçlarına yönelik yapılan düzenlemelerde, kurdurulacak olan ses gücü sınırlayıcı sistemler ve Bakanlığın elektronik olarak bilgilendirileceği sürekli izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacaktır.

Müzik yayını yapan deniz araçları için; müzik yayını yapılabilecek sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile belirlenecek, belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gösterilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacaktır.

Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyinin İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, “sürekli izleme sistemi” marifetiyle takip edilmesi sağlanacaktır.

Şantiyelere Zaman Ayarı kapsamında,

Yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetlerinin süreklilik arz etmemesi ve dönemsel gerçekleştirilen faaliyetler olması sebebiyle; bu faaliyetler 10:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Tarihi yapılara “gürültü ve titreşim kalkanı” kapsamında,

Tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde titreşim sınır değerlerine yönelik, çevresel titreşim sınır değerleri düzenlenmiş olup, belirlenen bu sınır değerler tarihi ve doğal yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak hassas, kapsamlı titreşim ölçümler ve bilimsel çalışmalar ile kısıtlanabilecektir.

81 İle Gürültü Haritası kapsamında,

Stratejik gürültü haritaları olmayan illerde, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları üç yıl içerisinde hazırlanacak ve Bakanlıkça; hazırlanan akustik raporların, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü eylem planlarının yer alacağı veri tabanı oluşturulacaktır.


Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı


 

30.11.2022

OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22 Ekim 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile OSB Üst Kuruluşunun kuruluş faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ‘Organize Sanayi Bölgeleri, Uygulama Yönetmeliği’ 2 Şubat 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sanayi parsellerinde emsal değerinin hesaplanmasında değişiklik yapılmasını kapsayan ‘Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ 22.10.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelik ile OSB Uygulama Yönetmeliğinde bazı farklılıklara gidildi.

OSB genel kurullarına Sanayi ve Teknoloji bakanlığı il müdürlüklerinde görevli personeller de katılabilecek.

Olağan ve olağanüstü genel kurulda genel müdürlük tarafından görevlendirilen en az bir bakanlık temsilcisi bulunması fıkrasında yer alan genel müdürlük ibaresi yürürlükten kaldırılarak OSB genel kurullarına katılacak temsilcilerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinde görevli personel arasından da belirlenebilmesine imkan sağlanmıştır.

Sanayi parselleri emsal değerinin hesaplanmasında değişikliğe gidilerek emsal tanımı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yer aldığı biçimiyle değiştirildi. 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan emsale ilişkin düzenlemeler güncellendi. Güncelleme ile birlikte yönetmelikte yer alan emsal tanımı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde yer aldığı şekilde değiştirilerek sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamının hesaplanacağı, bodrum katlar, asma kat, taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar, yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 metrekaresi, bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar, mescitlerin 300 m²’si, galeri ve atrium boşlukları ile 6 m²’yi geçmeyen bekçi kulübelerinin emsal hesabına dahil edilmeyeceği ve emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer bodrum katlarının ve asma katın toplamının parselin toplam emsale esas alanının %30’unu aşamayacağı belirtilmiştir. Sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

Değer artış payına ilişkin hükümler organize sanayi bölgelerinde uygulanmayacak.

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından hazırlanan, “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” 15 Eylül 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İlgili yönetmelikte yer alan imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının kamuya kazandırılmasını amaçlayan değer artış payına ilişkin hükümlerin OSB’lerde uygulanmayacağı belirtildi. 

İlgili yönetmeliğe bu adresten ulaşabilirsiniz.

16.12.2020

Değer Artış Payı Yönetmeliği Yayımlandı
İmar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının kamuya kazandırılmasını amaçlayan “değer artış payı” hakkındaki yönetmelik 15 Eylül 2020 tarihinde yayımlandı.                                    
3194 sayılı İmar Kanuna Ek 8. Madde 20.02.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 12. Maddesi ile eklenmiş ve bu madde ile parsel bazında nüfus, yapı yoğunluğu ve kat adedi artırımı yapılamayacağı, sadece fonksiyon değişikliği yapılabileceği, taşınmaz maliklerinin tamamının talebi ile ada bazında yapılacak imar planı değişikliği ile değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamının değer artış payı olarak alınacağı belirtilmişti. 15 Eylül 2020 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” ile de söz konusu düzenlemenin uygulama ve esasları belirlendi. 
 
En az bin metrekare ve üzeri yüzölçümüne sahip olan imar adalarında plan değişikliği yapılabilecek.

Yönetmelik ile plan bütünlüğünü ve sürekliliğini bozan, sosyal ve teknik altyapı dengesini sağlayamayan, yerleşmelerin özelliklerine uygun olmayan parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu ve kat adedini arttıran plan değişikliklerinin yapılamayacağı 1000 metrekare ve üzeri imar adalarında, tüm maliklerin talebi üzerine ada bazında imar planı değişikliği, parsel bazında ise fonksiyon değişikliği yapılabileceği ve bu durumun da değer artışına tabi olacağı belirtildi.
 
Değer artış payı, belirlendiği yılı izleyen yıldan itibaren her takvim yılı başında geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanacak.

Yönetmelikte değer artış payı, uygulama imar planı olan yerlerde, taşınmazın meri plan koşullarındaki değer tespiti ile plan değişikliği sonrası değer tespiti arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Kıymet takdir komisyonu tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre yetkili, en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından belirlenen değer artış payı değerlerin aritmetik ortalama değerinden az olmamak üzere belirlenecek. Değer artış payının, belirlendiği yılı izleyen yıldan itibaren her takvim yılı için yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtildi.

Tapu müdürlüğüne şerh verilecek ve taşınmazın ilk satışında veya yapı ruhsat aşamasında değer artış payı yatırıldıktan sonra kaldırılacak.

İlgili idarece onaylanan imar planı değişikliği alan sınırları içerisinde kalan parseller, planlar askıya çıkarılmadan önce, plan değişikliği ilgili idare tarafından tapu müdürlüklerine bildirilip taşınmazın değer artışına tabi olduğu ve satışta değer artış payının ödeme durumunun sorgulanması gerektiğine ilişkin şerh konulmaktadır. Söz konusu şerh, taşınmazın ilk satışında veya yapı ruhsat aşamasında değer artış payı yatırıldıktan sonra kaldırılacaktır. Değer artış payı ödenmeyen, imar planı değişikliği yapılan taşınmaz için hiçbir koşulda satış izni verilmez, yapı ruhsatı düzenlenemez.

İlgili yönetmeliğe bu adresten ulaşabilirsiniz.

Değer artış payı rapor talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

14.10.2020