TEKLİF AL EN

24.2.2023

24 Şubat 2023 tarihinde Resmi Gazete'de "Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yayımlandı. 

Kararnameyi sizler için aşağıdaki gibi özetledik:

- Afet Bölgesi olarak kabul edilen yerlerde geçici veya kesin iskân alanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilir.

- Bu belirlemede gereklilik halinde Mera ve Orman alanları da kullanılabilir. Vasıf değişikliği yapılan yerler Hazine adına tescil olunur.

- Afet bölgesinde dava süreci devam edenlerle kesinleşen ancak henüz tapuya tescil edilmemiş yerler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı talebine istinaden kurum görüşü alınmaksızın hazine adına tescil edilir.

- Köy ve kentlerde belirlenen kesin iskân alanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenilmeksizin jeolojik etüt raporu ve zemin etüdü doğrultusunda Bakanlıkça onaylanan vaziyet planı ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılır. Bu alanlarda, İmar Kanunu kapsamındaki askı, ilan ve itiraz süreçleri uygulanmaz.

- Bu alanlarda taşınmaz mülkiyeti veya imar hakları kısmen veya tamamen başka bir alana aktarılabilir. Bu işlemler nedeniyle herhangi bir ad altında ücret alınmaz.

- Geçici veya kesin iskan alanlarında İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri, orman parkları, taşınmazlara ilişkin kiralama sözleşmeleri, Mera Kanunu kapsamında henüz Hazine adına tescil edilmeyen alanların tahsis amacı değişiklikleri ve Turizm Teşvik Kanunu kapsamında verilen tahsis alanları ilgisine göre resen iptal edilmiş veya feshedilmiş sayılır.

- Maden Kanunu kapsamında düzenlenen ihalelere ilişkin ruhsatlar hariç belirlenen geçici veya kesin iskân alanlarına denk gelen maden ruhsat sahalarının girişimli kısmı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kararıyla kısaltılır. İskân alanlarını ruhsatın tamamını kapsaması halinde maden ruhsatı resen iptal edilmiş sayılır.

- Geçici veya kesin iskân alanlarında kamu kurum ve kuruluş veya özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı acele kamulaştırma kararı alınabilir. Kamulaştırma işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür.

- Hazine adına tescil edilen taşınmazlar için kıymet takdiri, tescil tarihinden en geç bir ay içinde lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından yapılır.  Belirlenen değer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ Başkanlığı tarafından asliye mahkemesine sunularak maliklere ödenmek üzere bankaya yatırılır. Yatırılan bedel üçer aylık vadeli hesaba dönüştürülerek nemalandırılır ve hak sahibine varsa nemalarıyla birlikte ödenir.

- Taşınmaz tescilinden önceki tapu kaydında yer alan tüm yasaklayıcı ve kısıtlayıcı şerhler taşınmazın bedeli üzerinde devam eder. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının veya TOKİ Başkanlığının talebi üzerine hak ve şerhler resen terkin edilir.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı altyapı ve üstyapı dahil her türlü inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye, cins değişikliği yapmaya, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmaya yetkilidir.

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından konut, işyeri ve altyapı tesisleri ile bunlar için gerekli her tür ölçekte harita, etüt, proje, imar planı, parselasyon gibi mühendislik hizmetleri yaptırılabilir ya da hak sahibi olanlara verilmek üzere yapılan konut ve işyerleri ilgili idarelerden satın alınabilir. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ilgili idarelere ve iştiraklerine kaynak aktarımı yapabilir.

- Yerli veya yabancı kişiler, kurum ve kuruluşlar afet bölgesindeki konut ve işyeri ihtiyacını karşılamak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına hibe edilmek üzere uygun koşullarda konut ve işyeri yaptırabilir.

- Bu alanlardaki altyapı (doğalgaz, elektrik, su, atık su ve arıtma tesisleri, iletişim vb.) yatırımları üst yapı imalatları tamamlanıncaya kadar ilgili kurum, kuruluş ve dağıtım şirketleri tarafından öncelikle tamamlanır.

- Afet bölgesinden çıkan yıkıntı atıkları çevrenin korunmasına ilişkin önlemler alınmak kaydıyla valilikçe belirlenen alanlarda toplanır. Atıklar geri dönüşüme tabi tutulmak suretiyle üst yapı yatırımlarında kullanılabilirler.

- Bu iş ve işlemlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kaynağın temini amacıyla ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştirakleri ile döner sermaye işletmeleri arasında Bakanlık onayıyla ilgili idare bütçesine gider kaydedilmek suretiyle kaynak aktarımı yapılabilir.

- Personel görevlendirilmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gerçekleştirilir.

İlgili kararnameye buradan ulaşabilirsiniz.