TEKLİF AL EN

14.10.2020

İmar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının kamuya kazandırılmasını amaçlayan “değer artış payı” hakkındaki yönetmelik 15 Eylül 2020 tarihinde yayımlandı.                                    
3194 sayılı İmar Kanuna Ek 8. Madde 20.02.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 12. Maddesi ile eklenmiş ve bu madde ile parsel bazında nüfus, yapı yoğunluğu ve kat adedi artırımı yapılamayacağı, sadece fonksiyon değişikliği yapılabileceği, taşınmaz maliklerinin tamamının talebi ile ada bazında yapılacak imar planı değişikliği ile değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamının değer artış payı olarak alınacağı belirtilmişti. 15 Eylül 2020 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” ile de söz konusu düzenlemenin uygulama ve esasları belirlendi. 
 
En az bin metrekare ve üzeri yüzölçümüne sahip olan imar adalarında plan değişikliği yapılabilecek.

Yönetmelik ile plan bütünlüğünü ve sürekliliğini bozan, sosyal ve teknik altyapı dengesini sağlayamayan, yerleşmelerin özelliklerine uygun olmayan parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu ve kat adedini arttıran plan değişikliklerinin yapılamayacağı 1000 metrekare ve üzeri imar adalarında, tüm maliklerin talebi üzerine ada bazında imar planı değişikliği, parsel bazında ise fonksiyon değişikliği yapılabileceği ve bu durumun da değer artışına tabi olacağı belirtildi.
 
Değer artış payı, belirlendiği yılı izleyen yıldan itibaren her takvim yılı başında geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanacak.

Yönetmelikte değer artış payı, uygulama imar planı olan yerlerde, taşınmazın meri plan koşullarındaki değer tespiti ile plan değişikliği sonrası değer tespiti arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Kıymet takdir komisyonu tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre yetkili, en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından belirlenen değer artış payı değerlerin aritmetik ortalama değerinden az olmamak üzere belirlenecek. Değer artış payının, belirlendiği yılı izleyen yıldan itibaren her takvim yılı için yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtildi.

Tapu müdürlüğüne şerh verilecek ve taşınmazın ilk satışında veya yapı ruhsat aşamasında değer artış payı yatırıldıktan sonra kaldırılacak.

İlgili idarece onaylanan imar planı değişikliği alan sınırları içerisinde kalan parseller, planlar askıya çıkarılmadan önce, plan değişikliği ilgili idare tarafından tapu müdürlüklerine bildirilip taşınmazın değer artışına tabi olduğu ve satışta değer artış payının ödeme durumunun sorgulanması gerektiğine ilişkin şerh konulmaktadır. Söz konusu şerh, taşınmazın ilk satışında veya yapı ruhsat aşamasında değer artış payı yatırıldıktan sonra kaldırılacaktır. Değer artış payı ödenmeyen, imar planı değişikliği yapılan taşınmaz için hiçbir koşulda satış izni verilmez, yapı ruhsatı düzenlenemez.

İlgili yönetmeliğe bu adresten ulaşabilirsiniz.

Değer artış payı rapor talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.