TEKLİF AL EN

16.12.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22 Ekim 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile OSB Üst Kuruluşunun kuruluş faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ‘Organize Sanayi Bölgeleri, Uygulama Yönetmeliği’ 2 Şubat 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sanayi parsellerinde emsal değerinin hesaplanmasında değişiklik yapılmasını kapsayan ‘Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ 22.10.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelik ile OSB Uygulama Yönetmeliğinde bazı farklılıklara gidildi.

OSB genel kurullarına Sanayi ve Teknoloji bakanlığı il müdürlüklerinde görevli personeller de katılabilecek.

Olağan ve olağanüstü genel kurulda genel müdürlük tarafından görevlendirilen en az bir bakanlık temsilcisi bulunması fıkrasında yer alan genel müdürlük ibaresi yürürlükten kaldırılarak OSB genel kurullarına katılacak temsilcilerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinde görevli personel arasından da belirlenebilmesine imkan sağlanmıştır.

Sanayi parselleri emsal değerinin hesaplanmasında değişikliğe gidilerek emsal tanımı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yer aldığı biçimiyle değiştirildi. 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan emsale ilişkin düzenlemeler güncellendi. Güncelleme ile birlikte yönetmelikte yer alan emsal tanımı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde yer aldığı şekilde değiştirilerek sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamının hesaplanacağı, bodrum katlar, asma kat, taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar, yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 metrekaresi, bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar, mescitlerin 300 m²’si, galeri ve atrium boşlukları ile 6 m²’yi geçmeyen bekçi kulübelerinin emsal hesabına dahil edilmeyeceği ve emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer bodrum katlarının ve asma katın toplamının parselin toplam emsale esas alanının %30’unu aşamayacağı belirtilmiştir. Sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

Değer artış payına ilişkin hükümler organize sanayi bölgelerinde uygulanmayacak.

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından hazırlanan, “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” 15 Eylül 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İlgili yönetmelikte yer alan imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının kamuya kazandırılmasını amaçlayan değer artış payına ilişkin hükümlerin OSB’lerde uygulanmayacağı belirtildi. 

İlgili yönetmeliğe bu adresten ulaşabilirsiniz.